DERS MUAFİYET TALEPLERİ VE KAYIT DONDURMA DERS MUAFİYET TALEPLERİ

02 Eylül 2020

Fakültemize yeni kayıtlanan ve (yeni yönetmeliğimize göre kayıtlı öğrencilerimiz muafiyet başvurusunda bulunamazlar) daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrencilerimiz, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak için başvuru yapabilirler. Bunun için 07-21 Eylül 2020 tarihleri arasında http://ilahiyat.ibu.edu.tr/formlar/ogrenci-formlari linkinde yer alan İntibak ve Eşdeğerlilik formunu doldurup (ıslak imzalı) transkript (onaylı) ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Ders Muafiyetleri Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi’nde yer alan açıklamalar kapsamında yapılacaktır.

İlgili yönetmelik kapsamında derslerden muaf olma taleplerinde dikkat edilecek hususlar:

 

  • Bu dersler için ilk kayıt esnasında bir hafta içinde (belirlenen tarihler arasında), istenen evrakların ilgili forma eklenerek başvuru yapılması, (sonraki başvurular kabul edilmeyecek)
  • Bu derslerin, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması, (5 yıl öncesi kabul edilmeyecek)
  • Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamazlar. (Her öğrencinin sadece 1 defa başvuru hakkı vardır.)

İlgili Yönetmelik:

Kredi transferi ve muafiyet

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması koşuluyla daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları derslerin kredi ve not transferinin yapılarak, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken eşdeğer derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Kredi-not transferi ve muafiyet talepleri, ilk kayıt esnasında bir hafta içinde, tevsik eden evrak eklenerek, dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yapılır. Süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bölüm başkanlıklarınca ilgili yönetim kuruluna iletilen talepler, yönetim kurulunca Senato tarafından belirlenen esaslara göre, tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ivedilikle sonuçlandırılır. Muafiyete ilişkin yönetim kurulu kararları derslerin başlamasından itibaren en geç üç hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir.

(2) Öğrencinin tabi olduğu müfredatta bir derse eşdeğer sayılan daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 27 nci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir. Daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 27 nci maddede belirtilen not aralıklarından farklılık gösteriyorsa önce not aralıkları denkleştirilir, daha sonra uygun notlar intibak tablosunda belirtilerek öğrencinin not dökümüne işlenir. İntibakın yapılabilmesi için dersin/derslerin alındığı yükseköğretim kurumunun not aralıklarını gösteren belgenin ibraz edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili üniversitenin güncel not aralıkları kapsamında işlem yapılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri kazandıkları programın derslerinin başladığı eğitim-öğretim yarıyılında yapılır. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamazlar.

(4) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, kredi-not transferi ve muafiyet taleplerini, programlarına geri dönmelerinden itibaren bir hafta içinde tevsik eden evrakı ekleyerek dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yaparlar. Bu talepler 36 ncı maddeye uygun olarak sonuçlandırılır.

 

 

 

İZİN/KAYIT DONDURMA

 

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 07-21 Eylül 2020 tarihleri arasında bir dilekçe ile (http://ilahiyat.ibu.edu.tr/formlar/ogrenci-formlari linkindeki Kayıt Dondurma Talep Formu) kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır. İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2020-2021eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          DEKANLIK

 

Top