PROF. DR. SÜLEYMAN MOLLAİBRAHİMOĞLU

 

 

Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU 1960 yılında Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine bağlı Yenice köyünde doğdu. Hıfzını Gülen Köyü’nde ve ilk tahsilini kendi köyünde tamamladı. 1976 yılında Trabzon İmam-Hatip Lisesi’nden, 1980 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Tefsir Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1986) ve doktora (1990) yaptı. 2002 yılında doçent ve 2008 yılında profesör oldu. Uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşra teşkilatında (beş yıl İstanbul Bahçelievler Kur’an Kursu öğreticiliği ve yirmi iki yıl İstanbul Süleymaniye Camii’nde İmam-Hatip olarak) görev yaptı. 03.03.2005 yılındaRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalıöğretim üyeliğine atandı. Aynı fakültede sırasıyla bölüm başkanlığı, Dekan yardımcılığı ve 2012-2015 yılları asasında dekanlık yaptı. 2011 yılında bir dönem kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak bulundu. 15.06 2015 tarih itibariyle de Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan olarak göreve başladı.

 

YAYINLARI

A. KİTAPLAR

1. Muhammed b. Ali el-Udfuvî (ö.388/998) ve Tefsirdeki Metodu, İstanbul 1998, 272 s.

2. Kurân İlimleri Sahasında Neşredilen Eserler (1923-1992) ve Yapılan Tezler, İstanbul 1993, 168 s.

3. Celâlüddin es-Suyûtî ve Merâsidü’l-metâli fî tenâsübi’l-mekative’l-metâli İsimli Eseri        (Tahkik ve Tercümesi), İstanbul 1994, 190 s.

4. Kur’ân Mesajı, İstanbul 2015, 240 s.

5. Süleymaniye’den Hutbeler, İstanbul 1994, (Ensar Neşriyat) 238 s.

6. Yazma Eserler Terminolojisi, İstanbul 2007, (Ensar Neşriyat)  200 s.

7. Tecvid Notları, Rize 2010, 90 s.

8. Kainatın Mimarı Kulun Tavrı, İstanbul 2012, 224 s.

9. Mirâc Gerçeği (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1991, 200 s.

10. İbnü’l-Müneyyir ve et-Teysîru’l-acîb fî tefsîri’l-ğarîb (Doktora tezi), Beyrut 1994, 285 s.

11. Yazma Tefsir Literatürü, İstanbul 2007, Damla Yayınları, 766 s.

B. MAKALELER

1. Kur’ân’da Hak Kavramı, Diyanet İlmi Dergi, c. 32, sy. 1 (1996), s. 21-42.

2. Ana Hatlarıyla Kur’ân Tefsiri ve Tefsirdeki İhtilâflar, 3 Makale, İstanbul 2000, 240 s. (17-114).

3. Kur’ân Işığında Nuh (a.s.) ve Nuh’un Gemisi, 3 Makale, İstanbul 2000, 240 s.

4. Tünkiye’de Cumhuriyet Dönemi Tefsir Çalışmaları – Nazraâmmeli’d-dirâsâti’l-müte’allikabiTefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm fî ahdi’l-Cumhûriyye fî Türkiya, Mecellet’ş-şerî’a, Kuveyt 1997, sy. 32, s. 17-38.

5. EbûBekrİbnEbîŞeybeve’t-tefsîru’l-lezînusibeileyh, Mecelle Âfâk es-sekafeve’t-turâs, c. 13, sy.51 (Ekim 2005), s. 71-79.

6. The Art of Iltifat (Switching) in TheHolyQur’an, HamdartIslamicus, c. xxvı, sy. 4 (Delhi, Ekim-Aralık 2003), s. 7-14.

7. Kul Hakkı, Diyanet Aylık Dergi, sy. 163 (Temmuz 2004), s. 22-25.

8. “İbnü’l-Müneyyir”, Türkiye Diyanet Vakfı  İslâm Ansiklopedisi

C. TERCÜME

1. Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin Tenvîrü’l-ezhân min tefsîr Rûhi’l-beyân adlı tefsirinin Hac sûresinden Sâd sûresine kadar olan bölümün tercümesi (Muhtasar Rûhu’l-Beyân Tefsiri, İstanbul 1995.)

G. PANEL VE KONFERANSLAR

1. Kur’ân’a Göre Çalışma Hayatı ve Verimlilik (Panel)

2. Kur’ân Işığında Hz. Peygamber (Konferans)

3. İnsan Sevgisi (Konferans)

4. Tarih Boyu Kur’an-ı Kerim’e Yönelik Yürütülen Faaliyetler (Konferans)

 

 

 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı