Öğrenci Formlar

DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Eğitim-öğretime ilişkin konulardaki başvuru, öneri, talep, itiraz ve şikayetlerin resmiyet kazanabilmesi için, Dekanlık makamına hitaben yazılı dilekçeyle bildirmesi gerekmektedir.

2. Konu, kapsam, süre ve iş akışı ile ilgili yönlendirici bilgi notları bulunan ve bilgisayar ortamında doldurulmak üzere tasarlanan öğrenci dilekçe formları aşağıdaki linklerde kullanıma sunulmuş olup bundan sonra yapılacak başvurularda bu formlar kullanılmalıdır.

3. Form düzenlenirken, formun kapsamı ile başvuru süresinin dikkate alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kapsam dışında kalan veya süresinden önce ya da sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

4. Bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra form çıktısının alınması, eklerinin temin edilmesi, onay/imza aşamalarının yürütülmesi ve ilgili idari birimlere teslim edilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir.

5. Form ekinde yer alan evraklar asıl suretinde, ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. (5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. maddesine göre, güvenli elektronik imza ile elle atılan imza aynı hukukî sonucu doğurur.)

 

ÖĞRENCİ DİLEKÇE FORMLARI

FORM

(İndirmek İçin Başlıkları Tıklayınız)

KAPSAM SÜRE

 1)   Ders Ekleme-Çıkarma Formu

"Ders Kayıtları" ve "Danışman Onayları" süreleri içerisinde ders değişikliği talep edenler "Danışman Onayları Süreci" bitiminden ara sınavlar başlayana kadar

 2)   Genel Amaçlı Dilekçe Formu

Öğrenci başvuru formları dışında kalan diğer konulara ilişkin talepte bulunanlar  

 3)   İntibak ve Eş Değerlilik Formu

Daha önce örgün eğitim veren ön lisans/lisans programından mezun olan ve ÖSYM sınavları sonucunda Fakültemize yerleşmeye hak kazanan öğrenciler "Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

 4)   Kayıt Dondurma Talep Formu

Kayıt dondurma gerekçelerinden birini taşıyanlar "Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

 5)   Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu

Not ortalamasıyla Fakültemize geçmek isteyenler Akademik Takvimde ilan edilen tarihler aralığında

 6)   Maddi Hata İtiraz Formu

Sınav notunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin
talebi olanlar
Sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç (3) iş günü içerisinde

 7)   Mazeret Sınavı Formu

Raporlu olması nedeniyle ara (vize) veya dönem sonu (final) sınavına katılamayanlar Raporun bitiş tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde

 8)   Merkezi Puanla Yatay Geçiş Başvuru Formu

ÖSYM puanıyla Fakültemize geçmek isteyenler Akademik Takvimde ilan edilen tarihler aralığında

 9)   Tek-Çift Sınavı Formu

Son dönem öğrencisi olup en fazla 2 dersten başarısız olanlar veya Son dönem öğrencisi olup GANO'su 2.00'ın altında kalanlar Final sınavı notlarının transkripte yansıdığı tarihten itibaren en geç tek-çift sınavları başlamadan önceki 3 güne kadar

10)   Yaz Öğretimi Harç İadesi Formu

Fakültemiz yaz öğretimi programında öğrenim görmek için ücret yatıran, ancak ders kapandığı için ücretlerinin iadesini talep edenler Ders listeleri kesinleşip, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ilgili yazı ile bildirildikten sonra

 11)   Yaz Öğretimi Uygunluk Formu

Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders almak isteyenler Yaz öğretimi için diğer üniversitede öğrenim görmeye gitmeden önce Dekanlık tarafından belirlenen tarihe kadar

 12)   %10’luk Başarı Dilimi Harç İadesi Formu

Fakültemiz II. öğretim programında öğrenim görmekte olan ve dönem sonunda %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin fazladan ödedikleri öğrenim ücretlerinin iadesini talep edenler Başarı listeleri ilan edildikten sonra